שישי
26.05.2017

לרכישת כרטיסים 9300*

מכרזים

מכרזים

אתו"ס החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה בע"מ (חל"צ)

 


 

              

 

                     אתו"ס - החברה לאמנות, תרבות וספורט בע"מ מבקשת לקבל הצעות למשרת

                                                מנהל כללי לחברה לאמנות, תרבות וספורט בע"מ.

                           המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. לשון זכר משמע אף לשון נקבה.

 

החברה מפעילה ומתחזקת בתי ואולמות תרבות, מתקני ספורט לרבות היכל הספורט רוממה ואצטדיון האתלטיקה, יוזמת ומפיקה אירועי תרבות במגוון רחב של נושאים, ומקיימת הפקות עבור עיריית חיפה, מארגנת את פסטיבל הסרטים הבינלאומי, ייזום ועריכת ירידים ותערוכות. בנוסף מפעילה החברה את התזמורת הסימפונית חיפה, גן החיות , הסינמטק ומועדון הביט.

 

  1. תיאור עיקרי התפקיד:

1.2         ניהול כללי במשרה מלאה של חברה אתו"ס (להלן- החברה) ,שהינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית של חיפה. בהתאם למדיניות דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון ובהתאם לנהליה, לחוקים ולתקנות החלים על החברה ועל תחומי פעילותה מתוקף היותה תאגיד עירוני.

1.2         גיבוש תוכניות אסטרטגיות, יעדים לפעילות החברה, הכנת תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות מתוקצבות, יישומן ובקרה על ביצוען וייזום פרויקטים בהם עוסקת החברה פרסומם שיווקם ומכירתם. עבודה אל מול משרדי ממשלה, רשויות מוניציפליות וגופים עסקיים.

 

1.3         גיוס תקציבים, תמיכות , מענקים ותרומות ממשרדים וגורמים ממשלתיים

              ומגורמים פרטיים.

 

1.4         עריכה וניהול של מכרזים, ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים, ניהול תקציב החברה ובקרתו, וניהול צוות עובדים.

 

1.5        ייזום והפקת אירועים ומופעי תרבות במגוון רחב של נושאים לקהל הרחב וביצוע הפקות עבור עיריית חיפה.

 

1.6        ייזום ועריכת ירידים ותערוכות.

 

1.7        אחריות על הפעלה שוטפת של מתקני החברה ובהם בתי ואולמות תרבות, מתקני ספורט לרבות היכל הספורט ואצטדיון אתלטיקה, והפעלה שוטפת של התזמורת הסימפונית חיפה ולהקות הבת, גן החיות, הסינמטק ומועדון הביט, והפקה של פסטיבל הסרטים הבינלאומי.

 

1.8        פיתוח קשרים עם ארגוני תרבות ואמנות בארץ ובעולם.

 

 

  1. כישורים נדרשים:

 

2.1         בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; ובנוסף:

 

2.2         בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באחד מאלה:

א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.

ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

 

2.3         חרף האמור, מובהר כי במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף  2.1 לעיל ובאם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות גם בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיף 2.2, שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה ובתחום שהינו ממסגרת עיסוקיה העיקריים של החברה, וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

 

 

  1. עדיפות תינתן למועמדים העומדים בדרישות הנוספות שלהלן:

 

3.1         היכרות ידע וניסיון קודם ומוכח בניהול גוף עסקי ו / או ציבורי בתחומי עיסוקה של החברה והכרת תחום התרבות האמנות והספורט בישראל.

 

3.2         ידע וניסיון קודם ומוכח בייזום, ניהול, הובלת  וביצוע פרויקטים בהיקפים בעניינים  משמעותיים בתחומי התרבות האמנות והספורט.

 

3.3         ניסיון והיכרות עם מערכות עירוניות ותאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות וגורמים עסקיים.

 

3.4         כושר אירגוני- מנהלי, ראייה מערכתית רחבה לרבות ניסיון ויכולת גיבוש והובלה 

             של מהלכים ארגוניים, לוגיסטיים ותקציביים וכושר ייזום מוכח בתכנון, ארגון 

              והפעלת צוות עובדים גדול ומגוון, וידע בחוקי ודיני עבודה .

 

3.5         ידע כלכלי, הבנת דוחות כספיים ויכולת מוכחת בניהול תקציבים בהיקפים משמעותיים.

 

3.6         יכולת מוכחת לכושר לניהול  מו"מ עם גורמים עסקיים כגון ספקים ונותני שירותים והכרה של דיני המכרזים, גורמים ממשלתיים וציבוריים בדרג בכיר וקבלת החלטות .

 

3.7       יכולת מוכחת של גיוס תקציבים, תמיכות , מענקים ותרומות ממשרדים וגורמים ממשלתיים ומגורמים פרטיים.

 

 

3.8         יחסי אנוש טובים, כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, גישת שירות גבוהה התואמת את דרישות ואופי התפקיד .

 

3.9         ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.

 

4.0         ממלא התפקיד יתגורר בחיפה.

 

 

  1. תנאי העסקה:

 

חוזה העסקה אישי עפ"י שכר מנכ"ל חברה עירונית, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, וכפי שיאושרו על ידי הגורמים הרלוונטיים עפ"י כל דין ונוהל.

 

 

  1. אופן הגשת המועמדות:

 

5.1         יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות דואר רשום או הגשה ידנית (אין לשלוח מסמכים בפקסימיליה ואו באמצעות דוא"ל) וזאת במעטפה סגורה עליה יצוין לידי וועדת הבחינה למנהל הכללי של " אתו"סהחברה לאמנות תרבות וספורט בע"מ" עד ליום  16/3/2017 ,  שעה 12:00, אצל היועץ המשפטי של החברה בכתובת    משרד י. גילת משרד עורכי דין, רח' ביאליק 3 , קומה 10,חיפה, טלפון משרד : 04-8640317.

 

5.2         לפניה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף ולפחות שתי המלצות ממעסיקים קודמים.

כמו כן יש לצרף קו"ח (כולל דרכי התקשרות), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד. קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.

 

5.3         וועדת הבחינה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להבחן במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

 

 

5.4         לגבי מועמדים שיגיעו לשלב מתקדם בתהליך המיון ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מידע הממליצים /ו או ממעסיקים קודמים.

מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

 

 

  1. שונות:

 

6.1         רק פניות מתאימות תענינה.

 

6.2         טלפון לבירורים וקבלת פרטים נוספים 04-8353502, שם אשת הקשר אסתי חמו.

 

                                             

 

 

 

בכבוד רב,

 

                                              הנהלת החברה